Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Jelen ÁSZF határozza meg a Better Together Bt. (2000. Szentendre, Bükkös köz 2, adószám: 26575577-1-13) (a továbbiakban BT )által szervezett és megrendezésre kerülő workshopok-on, előadásokon, tréningeken és különböző rendezvényeken ( a továbbiakban Rendezvény) a jegyvásárlók és a látogatók Rendezvényen való részvételének általános feltételeit, a BT és a résztvevők között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettégeket. A Better Together Bt. Magyarországon bejegyzett, magyar székhellyel rendelkező Betéti társaság, melynek jogügyleteire a magyar jog szabályai vonatkoznak.

1, Fogalmak:

Rendezvény: A BT által szervezett, tetszőleges témában megtartott előadás, workshop, tréning, képzés.

Résztvevő, látogató: Az a természetes személy, aki az adott Rendezvényen belépésre jogosultként részt vesz.

Belépésre jogosult résztvevő: Az a természetes személy, aki a Rendezvényen való részvételét érvényesj egy bemutatásával igazolni tudja.

Szolgáltatás: Minden olyan Rendezvény, amelyet a BT programjaira látogatók igénybe vesznek.

2, Érvényesség

A BT ÁSZF-i  határtalan ideig érvényesek. A jogi szabályozás változásával változhatnak.

3, A Rendevényen való részvétel feltétele

A BT Szolgáltatásainak igénybe vételére az adott Rendezvény árának a BT bankszámlájára való utalása vagy a teljes összeg helyszínen történő kifizetése esetén van lehetőség.

4, Viselkedés

A BT Rendezvényeire látogatók kötlesek az általános magatartási normákat betartani, a helysszín Házirendjének megfelelően viselkedni, a Rendezvényeken résztvevők testi épségére és a berendezés megóvására fokozottan figyelni.

5Hozzájárulás

A BT Rendzvényeire látogatók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Rendezvényeken képfelvételek készüljenek a Résztvevőkről, melyeket a BT saját promóciós anyagaiban használ fel.

6, Felelősség

Résztvevő tudomással bír arról, hogy a BT Rendezvények területén őrizetlenül hagyott tárgyakrt a BT nem vállal felelősségt. 

Résztvevő kijelenti, hogyy az álltala megadott személyes adatok a valóságnak megfelelnek. Az adatok pontatlan megadásából adódó károkért a BT nem vállal felelősséget.

Résztvevő teljes  mértékben felelős az általa okozott kárért, mind a helyszín, mind a többi résztvevő, mind harmadik személy tekintetében.

7, Szerzői jogok

A BT weboldalán, Facebook oldlán és minden online megjelenő fórumon a BT logója és az oldalakon található információk a BT tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Rendezvényeken résztvevők vgy harmadik személy nem használhaja a BT előzetes írásbeli engedélye nélkül.

8, Vis Maior 

Minden olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály esetén, melyek következtében valamelyik fél a szerződéses kötelezettségének nem tud eleget tenni és ez részére fel nem róható, akkor ezen fél nem tartozik semmilyen felelősséggel. Amennyiben Résztvevő betegség vagy halaszthatatlan esemény niatt nem jelenik meg a Rendezvényen, úgy azt egy másik időpontban megrendezendő, ugyanolyan Rendezvényen pótolhatja.

9, Záró rendelkezések

A Rendezvényekkel kapcsolatos kérdéseket, ötleteket, esetlegesen felmerülő panaszokat a helyszínen, a Rendezvény befejezése után, vagy e-mailben (bettertogether@pellicanojudit.com) fogadjuk.

 

Adatvédelmi Tájékoztató

Ezen Tájékoztató a Better Together Bt (továbbiakban Adatkezelő) termézetes és jogi személyek személyes adatainak kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról szól a GDPR 13. és 14. cikkei alapján. Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében. A személyes adatokat célhoz kötötten és bizalmasan kezeli.A személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

1, Adatkezelő neve: Better Together Bt

                    címe: 2000. Szentendre, Bükkös köz 2

                    e-mail:bettertogether@pellicanojudit.com

                    mobil: +36-30-5653262

                    honlap:www.pellicanojudit.com

                    képviselő: Pellicano Judit

A Tájékoztató célja, hogy ismertesse, milyen adatokat, milyen célből gyűjtünk, hogyan használjuk ezeket. A GDPR értelmében személyes adatnak számít az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ: név, szám, hely meghatározó adat, online azonosító.

Jelen dokumentumban vállalt kötelezettségekért az Adatkezelő felel.

2, Definíciók:

   személyes adat: az érintettekre vonatkozó bármely infomáció

   harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, aki nem azonos az adatkezelővel, sem az érintettel.

   adattovábbítás: az adatok meghatározott harmadik él részére történő hozzáférhetővé tétele

3, A személyes adatokat kizárólag a kapcsolattartáshoz használjuk fel

A személyes adatokat jogos érdekből gyűjtjük. A szolgáltatások megrendelésekor kapcsolatba kerülünk ügyfeleinkkel. A személyes adatokat kizárólag a kapcsolattartás érdekében, saját használatra mentjük el. 

A POY tréningeken azon résztvevőinek adatai kerülnek továbbításra a Points Of You Hungary központba, akik szeretnék megkapni az ICF ( Nemzetközi Coaching Szövetség) által leigazolt creditpontokat azért, hogy a szakmai végzettségüket hivatalosan is igazolni tudják. 

4, Rendezvényeken fotók készítése:

Adatezelés célja: promóciós anyag készítése és felhasznáása az Adatkezelő tevékenységének reklámozására, marketing célra.

Kezelt adatok: fénykép

Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

Ügyfeleink adatait csak az ügyfél általi külön kérésre töröljük.

Az Adatkezelő elektronikusan tárolja ügyfelei személyes adatait. A laptop, melyen az adatok tárolásra kerülnek, jelszóval védett, a Bt telephelyén található, kizárólag Pellicano Judit férhet hozzá.

5, Az Adatkezelés ügyfél levelezése:

Az Adatkezelő a hozzá beérkező leveleket az adatközléstől számított legfejlebb 5 év elteltével törli.

Lehetőség van a személyes adatok ellenőrzésére, módosítására, törlésére. Ezek kérése írásban lehetséges sms +36-30-5653262 vagy e-mail formájában: info@pellicanojudit.com vagy a bettertogether@pellicanojudit.com

Amennyiben a Tájékoztatóban változás következik be, akkor az itt lesz olvasható: www.pellicanojudit.com/aszf-es-adatvedelmi-tajekoztato/